ابزار مناسب من

انتخاب ابزار متناسب با کاربری

دسته بندی محصولات متناسب با انواع کاربری و استفاده در هر شغل ، با توجه به دقت  ، توان با حداکثر استانداردهای ارگونومیک