جستجو

پیچ گوشتی TPR تکی 100×1 چهارسو RH-2855
بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم نوک آهنربایی (مگنتیک)جهت سهولت کاربری و استفاده اثربخش طراحی ارگونومیک دسته از جنس TPR جهت کاربری حرفه ایی
پیچ گوشتی TPR تکی 125×1 چهارسو RH-2856
بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم نوع آهنربایی ( مگنتیک ) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی  
پیچ گوشتی TPR تکی 150×1 چهارسو RH-2857
  بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم   نوع آهنربایی ( مگنتیک ) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش   طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی
پیچ گوشتی TPR تکی 100×2 چهارسو RH-2866
  بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم   نوع آهنربایی ( مگنتیک ) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش   طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی
پیچ گوشتی TPR تکی 125×2 چهارسو RH-2867
بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم نوع آهنربایی ( مگنتیک ) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی
پیچ گوشتی TPR تکی 150×2 چهارسو RH-2868
    بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم     نوع آهنربایی (مگنتیک) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش     طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی
پیچ گوشتی TPR تکی 150×3 چهارسو RH-2885
    بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم     نوع آهنربایی (مگنتیک) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش     طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی
پیچ گوشتی TPR تکی 200×3 چهارسو RH-2886
    بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم     نوع آهنربایی (مگنتیک) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش     طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ای دسته پلاستیکی دارای محل آویز روکش کروم قابلیت آهن ربایی
پیچ گوشتی TPR تکی 75×3 دوسو RH-2735
    بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم     نوع آهنربایی (مگنتیک) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش     طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی
پیچ گوشتی TPR تکی 100×3 دوسو RH-2736
    بدنه ساخته شده از جنس فولاد کروم وانادیوم     نوع آهنربایی (مگنتیک) جهت سهولت کاربری و استفاده ی اثربخش     طراحی ارگونومیک دسته از جنس  TPR جهت کاربری حرفه ایی