جستجو

پیچ گوشتی دوسو ضربه خور 150×TPR 5 RH-2958
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی چهار سو ضربه خور 150×TPR 1 RH-2959
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور 100×TPR 6 RH-2966
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور 150×TPR 6 RH-2968
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی چهار سو ضربه خور 100×TPR 2 RH-2970
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی چهار سو ضربه خور 150×TPR 2 RH-2971
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور 150×TPR 8 RH-2987
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور 200×TPR 8 RH-2988
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی دوسو ضربه خور 300×TPR 8 RH-2989
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش
پیچ گوشتی چهار سو ضربه خور 150×TPR 3 RH-2990
جنس میله : کروم وانادیوم -CRV قابلیت مگنتیک (آهن ربایی) نوک میله آچارخور بالاترین استحکام پیچشی به دلیل متریال میله میله شش گوش