مصاحبه محمد رضا رام خو، مدیر عامل رونیکس با روزنامه دنیای اقتصاد

مصاحبه محمد رضا رام خو، مدیر عامل رونیکس با روزنامه دنیای اقتصاد
1395/09/03
نمایش محتوای مرتبط

              محمد رضا رام خو، مدیر عامل رونیکس :

رونیکس پاسخی شایسته به بازار ابزار ایران

456 روز گارانتی رایگان برای ابزار آلات بادی و 365روز برای ابزار

یک دهه قبل، بازار ابزار ایران را چند نام بزرگ در اختیارگرفته بودند که در کنار کیفیت، قیمت بالایی داشتند. اما بسیاری از مصر فکنندگان ابزار را اقشار کم درآمد جامعه شامل م یشوند که توان پرداخت این قیم تها را نداشتند، همین موضوع زمینه ساز از ورود ابزارهایی با کیفیت پایین وبی پشتوانه شد و متاسفانه  ابزارهایی به بازار آمد که یکبارمصرف بودند.

ساخت و ساز در حوزه مسکن و نیاز صنایع به ابزار، لزوم پا به عرصه گذاشتن برندی خوشنام، معتبر و خوش قول که فقط به منافع خویش نمی اندیشد و انصاف را در کیفیت،خدمات، قیمت و مشتر ینوازی سرلوحه خود قرار داده است بیش از گذشته ضرورت یافت و چنین شد که رونیکس متولد گردید.

میدانیم که ابزار، لازمه رونق کارآفرینی است. ابزار نقش چشمگیری در چگونگی اجرای کار دارد وصنع تگر ایرانی لایق بهترین هاست. پس به همه این دلایل ایده خلق برند رونیکس قوت گرفت. در تمام این سالها همواره شناخت نیازهای مشتریان و پاسخگویی به آنها سرلوحه کار رونیکس بوده است.

برندی که قابل شناخت، در دسترس و پاسخگو است. برندی که ضمن ارائه کیفیت مقبول، وعده های حمایت یاش را نیز اجرایی م یکند.

ایجاد برند و برندسازی در ابتدای کار بر اساس همان نیازها صورت گرفت. اولین قدم، ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب بود. این محصولات پس از نظار تهای کیفی دقیق در محل کارخان هها، پیش از توزیع در بازار نیز مورد تست کاربری قرار می گیرند و سپس در بسته بند ی هایی با طرح اختصاصی و با نام رونیکس ارائه م یشوند.

قدم بعدی، پاسخگوییبه نیازهای حمایتی مصر فکنندگان بود که نقش مهمی در رضایتمندی دارد. ما دوست مشتریان و مصر فکنندگان محصولاتمان

هستیم. لذا در تبلیغات وعد ههای غیرواقعی نمی دهیم.خدمات متمایز و اعتمادآفرینی داریم. خدمات پس از فروش واقعی در صنف ابزار برای اولین بار توسط شرکت رونیکس ارائه گردید. به عنوان مثال 456 روز گارانتیرایگان برای ابزار آلات بادی و 365 روز برای ابزار آلات برقی در نظر گرفته شده است. به دنبال بحث گارانتی، نیازبه انبار قطعه مطرح گردید و با گسترش حوزه فعالی تهای خدمات پس از فروش، در کنار برند رونیکس،«خدمات حمایتی رونیکس پلاس» شکل گرفت.

روند رو به رشد رونیکس پلاس نیز همچون برند مادر، براساس شناخت و پاسخگویی به نیازها همچنان ادامه یافت.از آن جمله می توان علاوه بر تامین قطعات و لوازم یدکی از طریق بانک قطعه و دیگر موارد مذکور، به پیک رایگان و تعمیر دوساعته ابزار در تهران و یک روزه در شهرستا نها اشاره کرد. در حال حاضر نیز بیش از 100 نماینده فعال در سراسر کشور مشغول ارائه خدمات به مصر ف کنندگان رونیکس هستند.

اگرچه در بازار سنتی ابزار، پای هریزی شیو ههای علمی ونوین برندسازی و مدیریت موجب موضعگیر ی هایی شد اما به هر جهت رونیکس توانست به سلامت از بحرا نها عبورکرده و ضمن حفظ اصول اولیه، به ارتقاء خط مشی کلی خود که همان کیفیت، تنوع و انصاف در قیمتگذاری است در کنار خدمات حمایتی جامه عمل بپوشاند.

تنها یک جمله شاید حاصل تجربیات چندساله رونیکس و مفسر فعالیتهایش باشد:

خوب خواستن برای دیگران

همچون انرژی شگرفی است که به اطراف ساطع شده وسود مادی و معنوی را به همراه می آورد.

در سا لهای اخیر با تلاش بسیار، رونیکس توفیق یافته تا با بهر هگیری از شیو ههای علمی پیوندی عمیق بین علم و بازار برقرار کند. اعتماد مصرف کننده را به صنف ابزاربازگرداند و سطح سلیقه و درخواستش را ارتقاء بخشد. ما به تحقیقات بازاریابی اهمیت زیادی م یدهیم، پیوسته صدای مشتریان را میشنویم و از آ نها یاد م یگیریم، ما اعتقادداریم مشتریان اساتید دانشگاه بازار هستند. ما همواره،انصاف در قیم تگذاری را به عنوان یک اصل اخلاقی مدنظر قرار داد ه ایم. حتی در اوج نوسانات ارزی سال گذشته از اصول اخلاقی عدول نکردیم و فروش را ادامه دادیم. ازهمان زمان«رونیکس تداوم دارد... » به خط مشی برند راه یافت و موجب سربلندی آن گردید. امید است با توجه به کثرت شاخههای صنف ابزار در آینده ضمن حفظ و تثبیت دستاوردهای پیشین، به تنوع محصولات رونیکس اضافه گشته و پاسخگوی کلیه مصر فکنندگان ابزار در حوزه های مختلف کاربری باشد.

رونیکس فقط یک شرکت نیست، رونیکس یک باور است، یک فرهنگ است و خانواده رونیکس با عشق و علاقه به مشتریان، تمام تلاش خود را بکار میگیرد تا یاورشان باشد. میدانیم که در کنار مشتریان و مصر ف کنندگان عزیز دریچ ههای موفقیت بیش از گذشته پیش رویمان باز خواهند شد.

ارسال نظر
نظرات کاربران